Activities‎ > ‎JSNT Pathshala‎ > ‎

Group 3

Grade 2 & 3 (2 yr rotating curriculum):


Jaina textbook JES 203

Chapters 1.0 & 5.0 complete

 Types of Pooja

 Aarti/l Divo

 Sutra:

1.      Annath

2.      Loggassa

3.      Karemi bhante

4.      Jankinchi/ Javanta chheiyanam/ Javanta kevi sahu

5.      Arihant chheiyanam

 Stuti:

6.      Che pratima

7.      Adi jinvar raya

8.      Aavyo sharne tamamra

9.      Bhave Bhavana Bhaviye

 Stavan:

10.  Maitri bhavnu

11.  Jai karnara jinavara

Comments